پفک نمکی

یک تاریخچه کوتاه و تصویری از رئیس جمهوران آمریکا.

منبع: me.me