وقتی فکر رنجور می‌شود

فکرت رنجور می‌شود:

وقتی در مورد دیگران و کارهایشان پیش‌داوری می‌کنی،

وقتی برای آینده دور هدف گذاری می‌کنی.

وقتی آینده را با قطعیت پیش بینی می‌کنی.

وقتی حس می‌کنی خیلی زیاد می‌دانی و مجهولاتت کم و کمرنگ شده‌اند.

وقتی غرور ِشناختِ کاملِ دیگران به تو دست می‌دهد.

وقتی توهم شناخت خودت هم به تو دست می‌دهد.

وقتی رفتار و گفته‌های دیگران را پیش بینی می‌کنی.

وقتی دیگر احساس می کنی هیچ انسانی جدیدی بهتر از دوستان قدیمی نمی‌توانند تو را درک کند.

وقتی باور پیدا می کنی که هیچ کتابی نمانده که نکته‌ای از آن یاد بگیری و همه چیز تکرار مکررات است.

وقتی احساس می‌کنی دیگر سرزمینی برای کشف شدن باقی نمانده.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: