کار کشیدن از خود

امروز که وقت داری و می‌توانی، از خودت کار بکش وگرنه فردا از تو کار خواهند کشید.