آزادترین انسان دنیا

آزادترین انسان دنیا کیست؟

آزادترین انسان دنیا شاید من و تو نباشیم.

آزادترین انسان دنیا کسی است که در زندان انفرادی زندگی می‌کند.

هر وقت خواست از خواب بیدار می‌شود.

هر وقت خواست می‌خوابد.

نه دغدغه نان دارد و نه دغدغه آب.

شاید کتاب‌هایی داشته باشد که هر زمان خواست بخواند.

نه دردسر خانواده.

نه دردسر زن و بچه.

نه استرس شغل و درآمد.

نه استرس بیکاری و اخراج شدن از محل کار.

نه نیاز به سرخم کردن نزد دیگران.

نه اجباری برای ارتباط با کسانی که دوستش ندارد.

نه فکر آلودگی هوا و ترافیک و گرانی و تورم برایش مطرح است

نه اینکه امروز در کشورش چه می‌گذرد و فردا بر سر آن چه خواهد آمد.

او از تمام فکرها و دغدغده‌ها و مشکلات فارغ است.

او آزادترین انسان دنیاست.