من با خود تو مشکل دارم

بعضی موقع‌ها وقتی با “گفته‌ی” کسی مخالفت می‌کنیم

وقتی از “نوشته‌ی” کسی انتقاد می‌کنیم

وقتی “ایده” کسی را رد می‌کنیم

شاید با خود آن سخن و گفته مشکلی نداشته باشیم

ما با خود او مشکل داریم

پس وقتی نمی‌توانیم این خشم و کینه و حسد را مستقیماً نشان دهیم 

سعی می‌کنیم غیر مستقیم با انتقاد از گفته‌ها و نوشته‌ها او عقده‌های خود را خالی کنیم.

به همین خاطر شاید بهتر باشد خیلی از نقدها و مخالفت‌ها را جدی نگیریم.