خاطره رضا کیانیان

خاطره ای از رضا کیانیان از سفرش به کاشان. من که خیلی خندیدم لبخندلبخندلبخند