جامعه بی سر

پی نوشت: تصویر، از جلد کتاب کم عمق ها اقتباس شده است.