تجربه‌یِ خرید سه محصول و حواشی آن

تجربه سه خرید در چند ماه اخیر که برایم جذاب و رضایت بخش بود طوری که احساس می کنم یک نیازی واقعی از دوشم برداشته شده. البته بیشتر نیازهای سطح بالا شاید. وگرنه ارضای نیاز سطح پایین مثل خوردنی ها و نوشنیدنی ها و غیره را شاید بهتر باشد در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشت. […]