با دستاوردهای دیگران چطور برخورد کنیم؟ کمال‌گرایانه یا حمایت‌گرایانه؟

احساس می‌کنم برخورد ما با دیگران را بشود به دو دسته زیر تقسیم کرد: –  برخورد منفی یا کما‌ل‌گرایانه – برخورد مثبت یا حمایت‌گرایانه در مورد هر دو توضیح می‌دهم. ما ممکن است روزی به دستاوردها یا رفتارها و تصمیم‌های یک نفر گذر کنیم و از منظر خود بخواهیم آن را ارزیابی و محک بزنیم […]